Värdegrund

Målinriktad Respektfull Öppen Lekfull

Vi ska vara målinriktade, respektfulla, öppna och lekfulla.

Nedan kommer en beskrivning av hur vi vill att det ska synas i vardagen och i mötet med elever, föräldrar, varandra och våra uppdragsgivare.

 

Målinriktade

Elev

 • Tydliga och konkreta mål i IUP
 • Förklara mål med ord som är begripliga för eleverna
 • Använda målformuleringarna i vardagen med eleverna
 • Förklara vad vi ska göra, hur vi ska göra och varför vi gör det vi gör
 • Eleven delaktig i sitt lärande t e x planering av tema och andra arbetsområden
 • Uppföljning av mål och vad vi har gjort

Föräldrar

 • Tydliga och konkreta mål i IUP
 • Presentera målen på ett sätt som är begripligt för föräldrarna
 • Tydlig struktur på utvecklingssamtal
 • Uppföljning av mål och vad vi har gjort

Personal

 • Formulera och tydliggöra målen gemensamt
 • Lärande samtal om vad vi håller på med och varför
 • Följa upp, utvärdera och dokumentera

Uppdragsgivaren

 • Uppdragsmedvetenhet
 • Levande pedagogiska diskussioner
 • Hålla styrdokumenten levande
 • Dokumentera och utvärdera

 

 

 

 

 

Respektfulla

Elev

 

 

 

 

 

 

 

 • Lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets sätt att tänka
 • Ta allas åsikter och känslor på allvar
 • Inte skratta åt men med
 • Skapa positiva möten med varje barn dagligen
 • Ta tillvara elevernas idéer och tankar
 • Låta eleverna delta i beslutsprocessen
 • Ta med eleven i sitt lärande
 • Utveckla mötesformer; ex klassråd och elevråd
 • Träna eleverna i att ge varandra positiv feedback
 • Regelbundet värdegrundsarbete

 

Föräldrar

 • Lyssna på föräldrars tankar och idéer om skolan
 • Ta allas åsikter och känslor på allvar
 • Utveckla arenor för föräldrars inflytande
 • Ha respekt för olika familjers livsstil, kultur, religion och familjeförhållanden

 

 

Personal

 • Lyssna på varandra och respektera varandras åsikter
 • Skapa forum för kommunikation, ex lärande samtal
 • Arbeta med värdegrundsfrågor i vardagen

 

Skolan/

uppdragsgivaren

 • Respekt för givna uppdrag

 

 

 

 

Öppna

Elev

 • Träna eleverna i att våga säga när något inte känns bra, både till lärare och andra elever
 • Prata om allas olikheter och förutsättningar
 • Prata om sånt som är svårt och sorgligt
 • Tala om för barnet om man som vuxen handlat fel
 • Ge verktyg för konfliktlösning

 

Föräldrar

 • Bjuda in till föräldramedverkan
 • Prata öppet med föräldrar om ev. problem i skolan eller svårigheter som barnet har. Självklart pratar vi även öppet om positiva händelser
 • Visa vad vi gör, hur och varför
 • Skapa diskussionsforum
 • Informera via veckobrev och föräldramöten
 • Regelbundna ”öppet hus”

 

Personal

 • Tala öppet med varandra
 • Ge varandra positiv respons

 

Skolan/

uppdragsgivaren

 • Dokumentera och redovisa skolans arbete och resultat i bla Kvalitetsredovisningen
 • Samverka med förskolan
 • Samverka med Valsätraskolan

 

 

 

 

 

Lekfulla

Elev

 • Ge plats för lek och tematiskt arbete
 • Erbjuda lekfulla arbetsformer
 • Ta tillvara elevernas lekförslag och idéer
 • Delta i barnens lek och resonemang

Föräldrar

 • Använda oss av föräldrars idéer och initiativ
 • Poängtera lekens vikt i skolan och kunna motivera varför
 • Bjuda in föräldrar i lekfulla sammanhang

 

Personal

 • Visa att man kan leka även som vuxen
 • Prova nya saker
 • Vara prestigelösa och kunna skratta ihop

 

Skolan/

uppdragsgivaren

 • Vi prioriterar- vi gör det roligaste först!

 

Uppdaterad: